Dia Internacional de les Cooperatives

El proper 4 de juliol de 2015 es celebra el Dia internacional de les Cooperatives, i Vinícola del Priorat hi participarà realitzant una visita gratuïta al celler de Gratallops el diumenge 28 de juny a les 10:30 i a les 12 hores. Aquest acte s’inclou en les diverses activitats per donar a conèixer els diferents projectes cooperatius d’arreu de les nostres comarques i de la resta del món.

Podeu trobar més informació i fer les reserves a la següent pàgina web: http://www.aracoop.coop/Dic/22-juny-4-juliol/

Manifest del Dia Internacional de les Cooperatives:

<TRIA COOPERATIVA, TRIA EQUITAT>

L’equitat és un valor fonamental que garanteix a totes les persones la possibilitat de beneficiar-se del desenvolupament econòmic i social. Vivim encara en un món en què regna la desigualtat: segons dades recents el 0,7% de la població mundial posseeix el 44% de tota la riquesa, mentre que el 70% només posseeix el 3%. A tot el món segueix havent-hi persones que són objecte de discriminació per raó de sexe, edat, religió o condicions socioeconòmiques, entre altres factors.

L’equitat ha estat un dels eixos del moviment cooperatiu des dels seus inicis. Gràcies a la creació de les cooperatives, persones de tot el món han pogut escollir un model democràtic de negoci que fomenta l’equitat.

Ja el 1846 Eliza Brierley es va convertir en la primera dona membre de la The Rochdale Equitable Pioneers Society en un moment en què les dones no solien tenir propietats. No obstant això, els Estatuts dels Pioners de Rochdale datats a 1844 no establien cap diferència entre els homes i les dones sòcies, establint així una norma adoptada posteriorment per les cooperatives de tot el món.

Avui en dia es compten més de 2,4 milions de cooperatives amb més de mil milions de membres, tres vegades més pel que fa als accionistes directes de les empreses propietat dels inversors. A més, 250 milions de persones estan ocupades o es sustenten a través d’aquestes cooperatives. Les 300 cooperatives més grans han generat ingressos anuals de 2,2 bilions de dòlars (l’equivalent al PIB de la setena economia més gran del món) i el moviment està creixent ràpidament, sobretot en països emergents com Brasil, Índia i Xina.

En una cooperativa la paraula equitat té tres significats:

1. L’adhesió és lliure i voluntària (sense discriminació de cap tipus) i a cada persona li correspon un vot, garantint així que l’estructura i el control de la cooperativa siguin equitatius. A diferència de les empreses propietat dels inversors, en una cooperativa l’equitat és un benefici per a les persones sòcies i no depèn de la capacitat financera d’una persona.

2. Una cooperativa treballa per atendre les necessitats i aspiracions de les persones sòcies i per promoure el desenvolupament sostenible de tota la societat. El paper de les cooperatives en la lluita contra la pobresa és innegable. De fet, les cooperatives distribueixen la riquesa que elles mateixes generen de forma més justa i equitativa.

Per posar un exemple, un projecte cooperatiu a Senegal ha millorat la seguretat alimentària per a un milió de persones en 60 comunitats rurals, millorant els ingressos familiars un 250% i reduint un 35% els casos de nens i nenes amb pes inferior al normal.

3. Mentre realitzen les seves activitats, les cooperatives ofereixen a totes les persones (productores, treballadores, consumidores) l’oportunitat d’atendre les seves necessitats i aspiracions, integrar-se millor a la societat i tenir accés a béns, serveis i beneficis que d’altra manera no podrien tenir. A més, aquesta cultura de l’equitat permet a les cooperatives reflectir la diversitat de les persones a les quals serveixen.

Promovent la igualtat de gènere; donant oportunitats als joves; integrant a les minories en el mercat laboral; afavorint la transició de l’economia informal a l’economia formal; reduint les diferències salarials; donant més poder econòmic a les persones més vulnerables; fomentant la igualtat d’accés a recursos fonamentals com aigua, energia, educació, serveis financers entre molts altres, les empreses cooperatives poden demostrar diàriament que es poden prendre decisions per canviar el paradigma actual i integrar l’equitat en el procés de desenvolupament econòmic i social.

En tots els sectors de l’economia hi ha històries d’èxit en el camp de l’equitat: les cooperatives de crèdit comparteixen els seus beneficis financers directament amb les persones sòcies gràcies a una major rendibilitat de l’estalvi; els crèdits a tipus més baixos d’interès i preus més baixos; les cooperatives de salut proporcionen models sanitaris més assequibles i accessibles per a les poblacions més marginades; les cooperatives elèctriques atenen zones rurals garantint un accés bàsic a l’energia en llocs on altres empreses no contemplarien la prestació de serveis i el desenvolupament d’una activitat empresarial; les cooperatives de consumidors permeten l’accés a aliments assequibles, d’alta qualitat i sostenibles com productes orgànics o de Comerç Just; les cooperatives i mútues ajuden a poblacions desafavorides a protegir-se de riscos bàsics i a desenvolupar les seves activitats de forma més segura.

En un context en què els desafiaments globals com el canvi climàtic i la seguretat alimentària agreujaran la desigualtat perquè afectaran cada vegada més als que ja es troben en situacions precàries, el món necessita més igualtat i no menys. Diversificant l’economia global a través de la promoció i el desenvolupament de les cooperatives, les persones, els governs i la societat poden contribuir a fer aquest canvi.

En qualitat d’empreses fundades en el principi d’equitat, demanem als governs que impulsin accions innovadores per corregir les desigualtats; demanem a les Nacions Unides i a la comunitat internacional que considerin l’equitat com l’eix de la seva feina actual de cara a preparar una Agenda de Desenvolupament post 2015 que inclogui un acord per afrontar els reptes i els riscos del canvi climàtic, que contempli el paper i l’aportació de les empreses cooperatives.

L’Aliança Cooperativa Internacional apel·la al moviment cooperatiu perquè aprofiti aquesta oportunitat per presentar i promoure les diferents formes en què les empreses cooperatives fomenten l’equitat.

Traducció del Manifest de International Co-operative Alliance
(International Co-operative Alliance)

Més Informació, a: www.ica.coop