Política de privadesa

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L., d’ara endavant també el prestador, domiciliada al C\ Piró s/n. 43737 Gratallops (TARRAGONA), amb CIF: F43046614, Telèfon: 977839167 i email rgpd@vinicoladelpriorat.com.

 

Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L., com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDGDD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

A efectes del que preveu la LOPDGDD, Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. us informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació per realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per realitzar els tractaments són les següents: respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; fer les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies de Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

 

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que s’hi produeixi.

 

El prestador, mitjançant asterisc (*) a les caselles corresponents del formulari de contacte, informa d’aquesta obligatorietat a l’Usuari, indicant quines dades són necessàries. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’Usuari atorga el consentiment inequívoc a Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. perquè procedisca al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

 

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

 

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de forma lícita, lleial i transparent en relació amb linteressat i adequades, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat establertes pel RGPD i la LOPDGDD per protegir els drets i les llibertats dels Usuaris.

 

D’acord amb aquestes normatives, doncs, us informem que teniu dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al vostre tractament dirigint-vos al C\ Piró s/n. 43737 Gratallops (TARRAGONA), enviant un correu electrònic a rgpd@vinicoladelpriorat.com indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Teniu dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen els requisits i les condicions d’integritat i seguretat establertes a la normativa vigent.

 

Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Això no obstant, en cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a aquesta cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a què se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional ia l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i /o la pèrdua de les dades.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint-ne el tractament automatitzat per part de Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. en la forma i per als fins indicats en aquesta Política de Protecció de Dades Personals.

 

A través d’aquesta política de privadesa us informem que les fotografies que estiguin penjades a la web són propietat de Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L., incloent les dels menors, en les quals, per a la seva obtenció, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte. Això no obstant, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre amb el requeriment formal previ per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L., exonerant prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.