Avís legal

0. Avís legal i condicions dús del portal
Per donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, informem els usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L.

Domicili social: C\ Piró s/n. 43737 Gratallops (TARRAGONA)

CIF: F43046614

Telèfon: 977839167

E-Mail: info@vinicoladelpriorat.com

Lloc Web: www.vinicoladelpriorat.com

Dades Registrals: * afegir tota la informació registral del registre mercantil

1. Objecte
Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Des d’ara també el prestador) com a responsable del lloc web, www.vinicoladelpriorat.com posa a disposició dels usuaris aquest document, que regula l’ús del lloc web amb què pretenem donar compliment a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions dús del lloc web.

A través del web, Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. facilita als usuaris l’accés i la utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través del web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara endavant l’usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com en altres disposicions legals que fossin daplicació.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, ja que aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i n’hi ha prou la publicació al lloc web del prestador.

2. Condicions d’accés i ús de la web.

Veracitat de la informació.
Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’Usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis de contacte.

Serà responsabilitat de l’ Usuari mantenir tota la informació facilitada a Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi el prestador o tercers.

Menors dedat.
Per a lús dels serveis, els menors dedat han dobtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets a què accedeixen els menors correspon a aquells, per la qual cosa si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, s’hauran d’establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, encara que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials a què poden accedir els menors.

Obligació de fer un ús correcte de la web.
L’Usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i bons costums. A aquest efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal d’equips informàtics o documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, ia títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material que:

(A) sigui contrària, menysprea o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(B) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i l’ordre públic;

(C) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(D) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge de les persones;

(I) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(F) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat
El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el prestador no descarta la possibilitat que hi hagi determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius als continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la manca de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de lús il·legal o indegut de la present pàgina web.

4. Cookies
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits fitxers d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, per tal de fer més eficaç la navegació, desapareixent en finalitzar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les galetes per demanar informació de caràcter personal.

Per a més informació, vegeu la nostra Política de Cookies

5. Enllaços (Links)
Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers webs. Atès que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re-direcció a aquestes webs, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan calgui, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi pot haver algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació,

6. Protecció de dades personals.
El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de dades i la normativa espanyola de protecció de dades dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privadesa .

7. Xarxes socials
Us informem que Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. pot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin [fent seguidors del prestador a les xarxes socials (i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions de ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i prèviament acceptades per l’usuari. Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. tractarà les seves dades per informar-los de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privadesa.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. consideri no apropiats.

-I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial .

Així mateix, Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, S.C.C.L. es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin no apropiats.

8. Propietat intel·lectual i industrial
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, vídeos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan protegits degudament per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte d’aquests. En tot cas, el prestador compta amb lautorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, i no implica la menció o aparició al lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic a dalt ressenyat.

9. Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, és aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i són competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals.